. Ma Áron napja van.
Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen
2014-03-24 23:26:43
Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen

Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen

Az Oktatói Hálózat, a Hálózat a Tanszabadságért és a Hívatlanul csoport 12 pontba sorolt vádiratot fogalmazott meg és tett közzé ma a világhálón. "A kormány tudatosan építi le és köti gúzsba a szabad, önálló gondolkodás intézményeit az iskoláktól az egyetemekig. Ez a hatalom fél a tudástól, fél a kiművelt emberfőktől, fél a tudatos állampolgároktól. Hiszékeny, tanulatlan alattvalókra van szüksége, akiket néhány jelkép felmutatásával és hangzatos ígéretekkel meg lehet téveszteni." - áll a vádirat bevezetőjében.


A vádpontok között találjuk többek között az oktatási rendszer egészének elsorvasztását, az oktatás területén végrehajtott minőségrombolást és a versenyképesség lerontását, a kaotikus oktatásirányítást, a politikai célú központosítást, az oktatási rendszer átideologizálását, a tudás és a szakértelem lejáratását, a magyar nemzet jövőjének aláásásátA jól átgondolt és alapos munkát változtatás nélkül, teljes terjedelemben adjuk közre.

 

VÁDIRAT A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJA ELLEN


Mi, az Oktatói Hálózat, a Hálózat a Tanszabadságért és a Hívatlanul Csoport tagjai, tanítók, tanárok, oktatók, diákok és szülők, mérlegre tettük a 2010 óta regnáló kormányzat teljesítményét az oktatásügy területén és lesújtó eredményre jutottunk.


Megállapításaink súlyos vádpontokat tartalmazó vádirattá álltak össze. Az elmúlt időszak intézkedéseinek vizsgálata nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy a kormány tudatosan építi le és köti gúzsba a szabad, önálló gondolkodás intézményeit az iskoláktól az egyetemekig. Ez a hatalom fél a tudástól, fél a kiművelt emberfőktől, fél a tudatos állampolgároktól. Hiszékeny, tanulatlan alattvalókra van szüksége, akiket néhány jelkép felmutatásával és hangzatos ígéretekkel meg lehet téveszteni.


A jelenlegi hatalom hamis és üres nemzeti retorikája elfedi politikájának nemzetellenes következményeit: azt a tényt, hogy generációkat fosztanak meg a versenyképes tudáshoz való hozzájutás és egyúttal a társadalmi felemelkedés esélyétől.

A közoktatás teljes elfoglalására és a felsőoktatás leigázására indított kormányzati roham mindenütt romokat és sebesülteket hagyott maga után. E csatatérre mutatva vádoljuk a kormányt a magyar oktatásügy lezüllesztésével, működési feltételeinek drámai mértékű lerontásával, eddigi eredményeink tönkretételével!


1. Vádoljuk a kormányt a magyar oktatási rendszer egészének elsorvasztásáért,

 • mert drasztikus megszorító intézkedései következtében az oktatás minden szintjén megdöbbentő mértékű a forráshiány,
 • mert a közoktatásra szánt források jelentős részét egy óriási és felesleges központi irányító szervezet (KLIK) emészti fel,
 • mert a pedagógusok régóta beígért béremelését csak késve és töredékesen valósítja meg, terhelésüket közben rendkívüli módon megnövelte,
 • előmenetelüket megalázó feltételekhez kötötte,
 • mert rendszeresen az Európai Unió oktatási célkitűzéseivel ellentétes döntéseket hoz,
 • mert négy év alatt felére csökkentette a felsőoktatás költségvetési támogatását,
 • mert négy év alatt nem hozott létre szabályozott, kiszámítható finanszírozási rendszert a felsőoktatásban.


2. Vádoljuk a kormányt az oktatás területén végrehajtott minőségrombolásért, versenyképességünk lerontásáért,

 • mert a közoktatás radikális átszervezésével leromlott az oktatás színvonala és a tanulók teljesítménye,
 • mert forráselvonásokkal és jogszabályi eszközökkel az intézményeket kényszernyugdíjazásokra és elbocsátásokra kényszerítette,
 • mert a tudományos és oktatói pályájuk csúcsán kényszernyugdíjazott professzorok helyére nem enged fiatal szakembereket felvenni,
 • mert az egyetemeket arra kényszeríti, hogy az oktatói létszámhiányt ingyenesen oktató nyugdíjasokkal és fiatalokkal pótolják,
 • mert kurzusok, sőt néhol teljes képzések megszüntetésére kényszerítette a felsőoktatási intézményeket,
 • mert a főiskolai és egyetemi oktatók számára nem biztosítja a korszerű munkaeszközöket,
 • mert gátolja a tudományos pályázatokon elnyert pénzek felhasználását,
 • mert a pénzelvonáson túl még rossz szabályozással is veszélyezteti a doktori iskolák működését.


3. Vádoljuk a kormányt az intézményi autonómiák felszámolásáért, a politikai célú központosításért,

 • mert az oktatás minden szintjén önkényesen korlátozza a kívánatos sokféleséget,
 • mert felszámolta az autonómiát a nevelési-oktatási intézmények működtetésében és a pedagógusok munkájában,
 • mert ellehetetlenítette az alternatív iskolákat,
 • mert fékevesztett centralizációt hajtott végre a tanügyigazgatásban,
 • mert a települési önkormányzatokat megfosztotta attól a joguktól, hogy saját ügyüknek tekintsék a köznevelést,
 • mert súlyosan korlátozza az egyetemi autonómiát,
 • mert durván beavatkozik a felsőoktatási intézmények belső ügyeibe,
 • mert az egyetemi kollektívák által elutasított személyeket nevez ki rektornak,
 • mert a rektorok fölé kancellárokat kíván helyezni,
 • mert a rektorokat megzsarolja, kijárásra kényszeríti,
 • mert a Magyar Akkreditációs Bizottságot a kormány által kézileg vezérelhető intézménnyé tette, elhiteltelenítve ezzel a független minőségellenőrzést a felsőoktatásban,
 • mert önkényesen beavatkozik az értelmiségi képzés kínálati piacába, rövidlátó "tervgazdálkodást" vezetve be.


4. Vádoljuk a kormányt az oktatási stratégia szakszerűtlenségéért és a kaotikus oktatásirányításért,

 • mert radikális közoktatási átalakításai szakmailag megalapozatlanok, korszerűtlenek, az európai elvárásoknak nem felelnek meg,
 • mert nincs elfogadott és megalapozott felsőoktatási stratégája,
 • mert számtalan esetben mellőzte a tényeken alapuló tervezést,
 • mert működésképtelen, az ellátási feladatokra alkalmatlan és pazarló iskolafenntartót hozott létre (KLIK),
 • mert a felsőoktatási irányításban teljes a káosz, átláthatatlanok a jogkörök és a felelősségek,
 • mert bizonytalanságban tartja a felsőoktatás alkalmazottait, diákjait, és az egyetemekre készülő fiatalokat.


5. Vádoljuk a kormányt a társadalmi párbeszéd mellőzéséért,

 • mert sem a szakmának, sem a társadalmi partnereknek, sem az állampolgároknak nem adott kellő időt és teret a változtatások véleményezésére és megvitatására,
 • mert kizárta a szülői szervezetek és diákszervezetek részvételét az érdemi érdekegyeztetésből,
 • mert álságos látszattárgyalásokat folytatott önkényesen kiválasztott partnerekkel.


6. Vádoljuk a kormányt az oktatás egész rendszerének átideologizálásáért,

 • mert szinte első intézkedésével az óvodai nevelési program ideologikus átalakításába kezdett,
 • mert az iskolák egyházi tulajdonba adásának ösztönzésével megfosztja a családokat attól, hogy szabadon dönthessenek gyermekük világnézeti neveléséről,
 • mert a Nemzeti Alaptantervbe avítt és mérgezett tartalmakat vezetett be,
 • mert a kötelező etika-, illetve vallásoktatás bevezetésével politikai-ideológiai feszültségeket váltott ki az iskolákban,
 • mert olyan légkört teremtett az intézményekben, ami az ideológiai lojalitás kikényszerítését szolgálja,
 • mert politikai-ideológiai szempontok alapján osztja el a támogatásokat a gyermekérdekű szervezetek és gyermekközösségek között.


7. Vádoljuk a kormányt jogtalan előnyök és monopóliumok adományozásért, a verseny felszámolásáért,

 • mert önkényesen osztogatja a forrásokat és jogtalan előnyöket biztosít a hatalmi céljait kiszolgáló, hozzá közelálló intézményeknek,
 • mert az uniformizálás ürügyével monopolhelyzeteket teremtett, megszüntette a kerettanterv szerzői csoportok, tankönyvírók versenyét,
 • mert a tankönyvpiacot lényegében felszámolta, a tankönyvkiadást és -ellátást saját klienseinek játszotta át,
 • mert nem a nemzetközi standardok alapján adományoz kiválósági státust egyes egyetemeknek,
 • mert az Európai Unió felsőoktatási célokra felhasználható forrásainak 90%-át a politikai káderei által irányított Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésére kívánja fordítani,
 • mert egyes gazdasági szereplők rövidtávú érdekeinek rendeli alá a felsőoktatás minőségi szempontjait.


8. Vádoljuk a kormányt a tudás és a szakértelem lejáratásáért,

 • mert fontos döntéseknél nem kéri ki, figyelmen kívül hagyja vagy önkényesen válogatja meg a szakértői véleményeket,
 • mert döntései előtt nem készíttet kivitelezhetőségi és hatástanulmányokat, megtérülési kalkulációkat,
 • mert mellőzi vagy ellehetetleníti a különböző álláspontok nyilvános vitáját,
 • mert a tudomány független intézményei mellett kormányzati felügyelet alatt álló, párhuzamos kutatóhálózatot épít ki politikai célok szolgálatára,
 • mert a tudás helyett nyíltan az anyagi gyarapodást, rejtetten pedig az alkalmazkodást tekinti értéknek, ezzel is leszűkítve és megnehezítve a diplomás pályák utánpótlását,
 • mert a tudás lebecsülésével megtagadta a tudásalapú társadalmat.


9. Vádoljuk a kormányt a pedagógusok és a kritikai értelmiség megalázására tett kísérleteiért,

 • mert felsőoktatás- és értelmiségellenes hangulatot kelt szakmailag megalapozatlan kijelentésekkel,
 • mert a kritikai értelmiség tagjai ellen gyalázkodó, rágalmazó sajtókampányokat, alap nélküli ügyészségi zaklatást rendelt meg,
 • mert a pedagógus-életpályát rabszolgapályává merevítette,
 • mert megalázó módon visszasorolta tapasztalt tanárok ezreit a „Pedagógus 1” kategóriába, ahonnan a továbblépés csak a megbízhatóság bizonyításával lehetséges,
 • mert a jelenlegi előmeneteli, értékelési és ellenőrzési rendszer a pedagógus lojalitásának ellenőrzésére és megfélemlítésre szolgál,
 • mert nincs garancia arra, hogy a mestertanári címet szakmai érdemek alapján fogják odaítélni,
 • mert egy felülről szervezett hivatásrendi testületbe kényszeríti a pedagógusokat, háttérbe szorítva a jelenleg működő szakmai és érdekvédelmi szervezeteket,
 • mert korlátozza a pedagógusok lelkiismereti és gondolkozási szabadságát,
 • mert a konfliktusokat nem pedagógiai eszközökkel, hanem a pedagógusokat és a tanulókat is megalázó „iskolarendőrség” kirendelésével kívánja kezelni.


10. Vádoljuk a kormányt jogkorlátozó és a jogbiztonságot veszélyeztető intézkedéseiért,

 • mert hangzatos „családvédelmi” stratégiája ellenére arra kötelezi a szülőket, hogy 3 éves kortól óvodában, majd egész napos iskolában, intenzív állami felügyelet alatt tartsák a gyerekeiket,
 • mert korlátozza a hazánkban is ratifikált nemzetközi egyezménybe foglalt gyermeki jogokat és más szabadságjogokat,
 • mert a diákok hatósági zaklatásának és megfélemlítésének lehetőségével próbál nevelési feladatokat megoldani,
 • mert az állami támogatással végzett diákokat korlátozza a külföldi munkavállalásban, megakadályozva, hogy tovább gyarapíthassák tudásukat a nemzet javára.


11. Vádoljuk a kormányt a társadalmi felemelkedés lehetőségeinek eltorlaszolásáért,

 • mert intézkedéseivel tovább csökkentette a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit,
 • mert a legnehezebb sorsú fiatalokat túl korán kiutasítja az oktatási rendszerből,
 • mert miniszteri szinten állt ki a szegregáció mellett,
 • mert a HÍD-programok bevezetésével nem a valódi felzárkózásra, hanem a szegregációra ad további lehetőségeket,
 • mert a szakképzést inasoktatássá züllesztette,
 • mert a szakiskolai képzés idejét lerövidítette,
 • mert a szakközépiskolában érettségizetteket kirekeszti a más területen való továbbtanulásból,
 • mert a műveltséget adó közismereti tárgyak oktatását jelentősen lecsökkentette a szakiskolákban,
 • mert a szakképzési kínálatot szűkítette,
 • mert szétverte, ellehetetlenítette a pedagógiai szakszolgálatokat, 6
 • mert minősíthetetlen feltételrendszert teremtett a fejlesztő foglalkozások számára, ezzel a speciális nevelési igényű diákok esélyeit a minimumra csökkentette,
 • mert csökkenti mind a gimnáziumba, mind a szakközépiskolába felvehető diákok számát,
 • mert politikája nyomán 30%-kal csökkent a felsőoktatási intézményekben tanulni kezdő hallgatók száma, ami különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit rontja,
 • mert a jogi, közgazdaságtudományi és más társadalomtudományi szakok diszkriminálásával csak a kivételezett helyzetben lévőknek hagy arra esélyt, hogy a gazdasági és a politikai elitbe kerüljenek.


12. Vádoljuk a kormányt, hogy aláássa a magyar nemzet jövőjét,

 • mert lezülleszti az egész oktatási rendszert,
 • mert az oktatás fejlesztése helyett stadionokat épít,
 • mert önkényes felsőoktatás-politikája miatt a legtehetségesebb diákok egyre nagyobb számban mennek külföldre, megfosztva ezáltal a magyar felsőoktatást és a tudósutánpótlást a legnagyobb értékeitől,
 • mert tevékenysége a tudatlanság fenntartására, a hiszékeny, tanulatlan emberek félrevezetésére irányul,
 • mert a társadalmi felemelkedés előmozdítása, a nemzet jövője helyett csak saját hatalmának jövője érdekli.


Budapest, 2014. március 24.


Oktatói Hálózat

Hálózat a Tanszabadságért

Hívatlanul Csoport


Forrás: oktatoihalozat.hu/vadirat

Kép: facebook/Gabor Nagy

Utoljára frissítve: 2014-03-24 23:39:13

További híreink
Lánczi András és Orbán Viktor, avagy Magyarország vége
Lánczi ma Magyarország elsőszámú állami filozófusa, úgy, hogy soha egyetlen értékelhető filozófiai cikket nem volt képes publikálni. Egyet sem.
2023-03-22 19:50:20, Hírek, Fókuszban Bővebben
Lovagkeresztet kapott a „lúgosorvost” mentegető orvos
Nyulasi Tibor a büntetőperben más kollégáitól eltérően azt állította, hogy az áldozat, Renner Erika akár saját magának is okozhatott sérülést kamillateával.
2023-03-17 19:48:51, Hírek, Fókuszban Bővebben
Varga Judit megerősítette, hogy válnak, bár pillanatnyilag férje törölte ezt a bejegyzést
Külön utakon folytatja Varga Judit igazságügyi miniszter és férje, Magyar Péter. Mindez egy Facebook-bejegyzésből derült ki, amely aztán eltűnt.
2023-03-08 17:23:26, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Bizarr szélsőjobboldali haknit szervezett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős á...
Bővebben >>